Polski
Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Proszę wybrać język Proszę wybrać język

Podjęto decyzję o wprowadzeniu w Europie kolejnej plakietki ekologicznej!

Aby uniknąć mandatów, trzeba na czas uzyskać potrzebne informacje!

Centralny portal dla europejskich stref ekologicznych

Coraz więcej ustawowych zakazów ruchu i nowych plakietek ekologicznych w Europie

Ze względu na coraz większe obciążenia związane z pyłami i tlenkami azotu, w miastach i gminach coraz częściej wprowadza się regionalne zakazy ruchu.
Podstawą zapobiegania zagrożeniom zdrowotnym wynikającym z pyłu i tlenku azotu jest europejska dyrektywa w sprawie jakości powietrza 2008/50/WE, która weszła w życie 11.06.2008 r.
Z niej wynikają krajowe przepisy i regulacje, które wdrażane są następnie albo na poziomie regionalnym albo krajowym w odpowiednich krajach Unii Europejskiej lub są stosowane w miastach i gminach w oparciu o skomplikowane krajowe lub lokalne regulacje szczególne lub wyjątkowe.

W związku z tym Green-Zones wskazuje uczestnikom ruchu przemysłowego i turystycznego ruchu samochodowego w Europie, jakiego rodzaju strefy ekologiczne stworzono w danych krajach, jakie obowiązują regionalne przepisy i regulacje wyjątkowe oraz jakie plakietki ekologiczne i winiety konieczne są w celu wjazdu, ew. które można u nas nabyć, aby uniknąć płacenia kar pieniężnych, które w niektórych przypadkach są ekstremalnie wysokie, z tytułu bezprawnego wjazdu do strefy ekologicznej.

Największe Polskie Stowarzyszenie Spedycyjne ZMPD i Green-Zones podjęły współpracę!

Wymiana podpisanych umów o współpracy w siedzibie ZMPD w Warszawie
Dyrektor ZMPD Andrzej Lenkiewicz (po lewej) i Manager Poland Green Zones Bernhard Skiba (po prawej)

Berlin, 05.02.2020 r. W siedzibie ZMPD w Warszawie dnia 05 lutego 2020 r. zostało zawarte i podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy ZMPD, największym polskim Związkiem Spedycyjnym, a operatorami portalu Green Zones.
ZMPD (Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych), Związek Międzynarodowych Firm Transportu Drogowego w Polsce zrzesza ponad 4000 firm transportowych i jest jedyną organizacją w Polsce, która jest członkiem IRU, Międzynarodowego Związku Transportu Drogowego z siedzibą w Genewie.
Celem współpracy pomiędzy ZMPD a Green Zones jest zapewnienie polskim przewoźnikom kompleksowych i scentralizowanych dostaw ekologicznych naklejek i rejestracji wjazdowych oraz aplikacji Green Zones, która odzwierciedla stan dziennych wjazdów do europejskich stref środowiskowych.
Współpraca ta zmniejsza ryzyko kar i opóźnień dla dużej liczby przedsiębiorstw transportowych, spowodowanych rosnącą liczbą ograniczeń wjazdowych w europejskich miastach oraz gminach.

We Francji od 1.07.2016 tworzone są przez miasta i metropolie tzw. strefy ekologiczne ZCR i ZPA. Podstawą prawną jest krajowy dekret Crit'Air z dnia 29.06.2016 i francuski kodeks ruchu drogowego ...
Wprowadzona 01.07.2016 r. plakietka francuska przyznawana jest w 6 różnych kategoriach/ kolorach. Obowiązuje ona dla wszystkich typów pojazdów we wszystkich francuskich strefach ekologicznych. Stare pojazdy, niezależnie od typu, nie otrzymają żadnej winiety i nie mogą w ciągu dnia wjeżdżać do stref ekologicznych ...
Pierwsze Zielone strefy ekologiczne zostały utworzone 01.03.2007 r. Ich celem jest obniżenie obciążenia pyłowego w miastach i gminach. Z uwagi na wzrastający poziom emisji tlenków azotu od 2018 r. będą tworzone dodatkowe stałe i czasowe strefy zakazu wjazdu dla pojazdów z silnikiem Diesla ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
W dn. 01.01.2008 r. wprowadzono w Niemczech plakietkę ekologiczną. Plakietka ekologiczna przewidziana jest dla pojazdów spełniających normę Euro-4, które wjeżdżają do niemieckich stref ekologicznych. Plakietka ekologiczna jest konieczna dla wszystkich pojazdów wieloosiowych w Niemczech ...
Strefy ekologiczne w Austrii obowiązują dla całego europejskiego ruchu ciężarowego od dn. 01.01.2015 r. Na mocy austriackiej Ustawy o ochronie przed immisjami – powietrze (IG-L) z dn. 30.09.1997 r. oraz Rozporządzenia z dn. 06.04.2012 r. wprowadzono strefy ekologiczne i zakazy wjazdu w 6 z 9 krajów związkowych ...
Wprowadzona 01.01.2015 r. w Austrii plakietka ekologiczna przyznawana jest w 6 różnych kategoriach/ kolorach. Plakietka ekologiczna obowiązuje dla wszystkich typów pojazdów w austriackich strefach ekologicznych. Aktualnie jest ona obowiązkowa tylko dla pojazdów użytkowych. Dla samochodów osobowych zakup plakietki ekologicznej jest na razie dobrowolny ...
Począwszy od 2017 r. w wielu miastach w Belgii powstały strefy ekologiczne. Strefy te, znane w Belgii LEZ (Strefa Niskiej Emisji), wymagają wcześniejszej rejestracji każdego pojazdu przed wjazdem do strefy oraz dodatkowo opłaconego biletu ekologicznego dla starszych klas EURO ...
Przygotowany przez Green-Zones Certyfikat Rejestracji (REG-Certificate) dla europejskich stref ekologicznych potwierdza kupującemu, że Green-Zones przeprowadził dla niego ustawowo wymaganą rejestrację jego pojazdu do strefy ekologicznej w Belgii ...
Jeżeli pojazd nie spełnia wymogów normy EURO 4, nie otrzyma zielonego EcoStickera, a co za tym idzie – prawa do wjazdu do duńskiej strefy ekologicznej. Aby jednak uzyskać dopuszczenie jednostkowe w formie czerwonego EcoStickera niezbędne jest wypełnienie kilku formalności ...
Wprowadzona 01.11.2011 r. w Danii plakietka ekologiczna Ecosticker przyznawana jest autobusom i samochodom ciężarowym, o ile spełniają one wymogi normy EURO 4. Duńska plakietka ekologiczna jest wymagana dla pojazdów, których masa przekracza 3,5 t, w celu wjazdu do różnych duńskich stref ekologicznych i uniknięcia bardzo wysokich kar pieniężnych w wysokości 2.700 euro ...
W Hiszpanii w dużych miastach utworzone zostały strefy ekologiczne, do których przy złych warunkach pogodowych i wysokich wartościach zanieczyszczenia mogą wjeżdżać tylko określone pojazdy. W znajdujących się w strefach niskiej emisji i strefach zerowej emisji różnych powierzchniach stref (i powierzchniach parkowania) mocno faworyzowane są pojazdy elektryczne i hybrydowe  ...
Wprowadzona w 2017 roku w Hiszpanii Distintivo-Ambiental jest przydzielana w 4 różnych kategoriach. Plakietka ekologiczna obowiązuje dla wszystkich typów pojazdów we wszystkich hiszpańskich strefach ekologicznych. Starsze pojazdy nie otrzymają żadnej plakietki i przy wysokich wartościach zanieczyszczenia powietrza mogą otrzymać zakaz jazdy ...
Od roku 2008 utworzono na Węgrzech strefy ekologiczne, głównie w Budapeszcie. W zależności od dzielnicy w stolicy istnieją stałe ograniczenia dla różnych typów samochodów ciężarowych. W przypadku zanieczyszczenia powietrza zakazy jazdy obowiązują dla wszystkich typów pojazdów w całym mieście ...
W stolicy Grecji, Atenach, znajdują się stałe i tymczasowe strefy ekologiczne. W niektóre parzyste i nieparzyste dni powszednie obowiązują zakazy dla wielu typów pojazdów. Pojazdy o masie powyżej 2,2 tony mają w zasadzie zakaz wjazdu, z wyjątkiem 10 tygodni w lecie ...
W dwóch największych miastach Norwegii w przypadku złej jakości powietrza wchodzą w życie tymczasowe strefy ekologiczne, które w zależności od strefy ekologicznej skutkują zakazem jazdy prawie wszystkich typów pojazdów we wszystkie dni lub tylko od poniedziałku do piątku w godzinach 06.00 - 22.00 ...
W portugalskiej stolicy, Lizbonie, istnieją na stałe ustanowione strefy ekologiczne, które w okresie od poniedziałku do soboty od godziny 7.00 do 21.00 ograniczają dostęp dla różnych typów pojazdów zgodnie z regulacjami strefy obowiązującymi w poszczególnych gminach miasta ...
Strefy ekologiczne Praga 1 i 2 (strefa czerwona/niebieska) zostały wprowadzone w latach 1999/2006 i obejmują prawie całe centrum Pragi. Ogólny zakaz prowadzenia autobusów i samochodów ciężarowych klasy EURO 0-3. Wjazd autobusów i samochodów ciężarowych EURO 4-6 jest dozwolony tylko po wcześniejszej rejestracji (4 tygodnie wcześniej!) ...
Przygotowany przez Green-Zones Certyfikat Rejestracji (REG-Certificate) dla europejskich stref ekologicznych potwierdza kupującemu, że Green-Zones przeprowadził dla niego ustawowo wymaganą rejestrację jego pojazdu do strefy ekologicznej w Czechach ...
W Niderlandach istnieje 15 stref ekologicznych. Strefy, które znajdują się głównie w południowej części kraju, zostały utworzone w latach 2007-2019. Oprócz większego obszaru Amsterdamu na szczególną uwagę zasługuje port w Rotterdamie, który wymaga uprzedniej rejestracji w celu uniknięcia wysokich kar pieniężnych (wysoka grzywna) ...
Przygotowany przez Green-Zones Certyfikat Rejestracji (REG-Certificate) dla europejskich stref ekologicznych potwierdza kupującemu, że Green-Zones przeprowadził dla niego ustawowo wymaganą rejestrację jego pojazdu do strefy ekologicznej w Niderlandach ...
W Wielkiej Brytanii istnieje 8 stref ekologicznych, które zostały ustanowione w latach 2008-2019. Tylko trzy strefy regulują dostęp do wielu typów pojazdów w Londynie. Tutaj, złożone rejestracje są wymagane przed wjazdem, aby uniknąć czasami bardzo wysokich kar, które mają zastosowanie, na przykład, w ultra-niskiej strefie emisji ...
Przygotowany przez Green-Zones Certyfikat Rejestracji (REG-Certificate) dla europejskich stref ekologicznych potwierdza kupującemu, że Green-Zones przeprowadził dla niego ustawowo wymaganą rejestrację jego pojazdu do strefy ekologicznej w Wielkiej Brytanii ...
W Szwecji istnieje 8 stref ekologicznych.Strefy, które znajdują się głównie w południowej części kraju, zostały utworzone w latach 1995-2019 i zostaną rozszerzone w przyszłości. Strefy ekologiczne w Szwecji są ważne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu ...
W Finlandii jedyna strefa ekologiczna znajduje się w stolicy Helsinkach. Strefa, ważna 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, weszła w życie 1.05.2010 r. i obejmuje centrum miasta Helsinek na południe od Hakamäentie. Zakazy jazdy dotyczą m.in. samochodów ciężarowych dłuższych niż 12m ...

Europejskie strefy ekologiczne i aplikacja Green-Zones

Wzrastają wymagania dla logistyki i spedycji jak również turystycznej komunikacji autobusowej i prywatnej w Europie. Kiedy, gdzie i jak będą tworzone w Europie w jakich miastach strefy ekologiczne i na jakie regulacje należy zwrócić uwagę przy wjeździe?
Zakup plakietki lub winietki ekologicznej coraz częściej przestaje być wystarczający w Europie. Decydująca w wielu przypadkach jest wiedza, jaka klasa każdej z plakietek lub winietek może aktualnie wjechać do jakiego rodzaju strefy ekologicznej, a w jakich dniach i godzinach które typy pojazdów muszą zwrócić uwagę na zakaz wjazdu, aby nie płacić wysokich kar pieniężnych.
Z tego powodu Green-Zones informuje na swoich różnych portalach informacyjnych na ponad 40 stronach internetowych w Europie w prawie 20 językach o strefach ekologicznych i koniecznych dla nich plakietkach i winietkach ekologicznych.

Blaue Plakette N OX 2017 (Guilloche)
W kwietniu 2016 r. uchwalono w Niemczech projekt wprowadzenia niebieskiej plakietki. Ta plakietka wraz z utworzeniem niebieskich stref ekologicznych ma na celu zredukowanie wartości NOx w miastach. Niemiecka polityka wstrzymała na razie w dniu 7.10.2016 wprowadzenie Niebieskiej Plakietki aby poszukać alternatyw ...
W dn. 01.10.2015 r. wprowadzono w Niemczech e-plakietkę, dzięki której możliwe są przywileje w zakresie parkowania i używania buspasów. E-plakietkę wystawia się tylko dla pojazdów zasilanych elektrycznie nie zarejestrowanych w Niemczech, aby móc je zestawić z pojazdami zarejestrowanymi w Niemczech, które są oznaczone znakiem „E” ...
Tutaj prezentujemy zarys różnych rodzajów plakietek, które wdrażane są przez instytucje krajów europejskich w kontekście pyłów, tlenków azotu, pojazdów elektrycznych, CO2 i ekologii. Zaopatrujemy naszych klientów w niezbędne plakietki i winiety wszystkich krajów europejskich ...
Turyści oraz kierowcy samochodów osobowych używają bezpłatnej aplikacji Green-Zones-App dla stref ekologicznych w Europie. Zakup plakietki lub winietki ekologicznej coraz częściej nie wystarcza w Europie. Decydująca w wielu przypadkach jest wiedza, jaka klasa każdej z plakietek lub winietek może aktualnie wjechać do jakiego rodzaju strefy ekologicznej ...
Zakazy dla pojazdów z silnikiem diesla i strefy środowiska stanowią nowe zagrożenie dla flot. Wymagania stawiane logistyce oraz transportowi handlowemu, jak również turystycznemu i liniowemu transportowi autobusowemu w Europie cały czas rosną. W konsekwencji niektóre rodzaje stref ochrony środowiska stanowią prawie całkowicie nieobliczalne ryzyko, czy i kiedy można osiągnąć cele podróży ...
Pył i tlenki azotu – przede wszystkim pochodzące z pojazdów z silnikiem diesla – to przyczyna powstawania w Europie coraz większej ilości stref ekologicznych i wprowadzania plakietek. Kto chce się dowiedzieć, jak i gdzie działają tlenki azotu, co jest za nie odpowiedzialne i jak szkodzą one naszemu zdrowiu, może uzyskać tutaj szczegółowe informacje ...
Na ponad 40 europejskich stronach internetowych i w ponad 20 językach Green-Zones publikuje informacje na temat pyłów/tlenków azotu, środowiska i CO2 oraz spowodowanych tworzeniem stref ekologicznych ograniczeń w ruchu w krajach europejskich ...