Čeština
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Polski
Choose a language Choose a language

V Evropě zavedeny další ekologické plakety!

Vyhněte se pokutám a informujte se včas!

Centrální portál pro veškeré evropské ekologické zóny

Zákonné zákazy vjezdu a zavádění nových ekologických plaket se v Evropě neustále rozšiřují

Kvůli narůstající zátěži oxidem dusíku a prachovými částicemi je silniční provoz v Evropě stále častěji řešen jednotlivými obcemi prostřednictvím zákazů vjezdů a zaváděním ekologických zón.
Základem pro odvrácení možných zdravotních nebezpečí souvisejících s prachovými částicemi a oxidem dusíku je evropská směrnice 2008/50/ES, o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu, která vstoupila v platnost 11. 6. 2008.
Z ní vyplývají další národní předpisy a regulace, které jsou v jednotlivých zemích EU zavedeny na regionální nebo národní úrovni, příp. jsou aplikovány prostřednictvím komplikovaných národních nebo lokálních zvláštních pravidel či výjimečných ustanovení jednotlivých měst a obcí.

Green-Zones informuje účastníky turistické i komerční automobilové dopravy v Evropě o tom, jaké ekologické zóny a v kterých zemích byly zavedeny, která národní ustanovení a výjimky jsou platné a jaké příslušné ekologické plakety a viněty jsou pro vjezd potřeba, tyto mohou být zakoupeny u nás, aby se řidiči vyhnuli částečně extrémně vysokým pokutám za neoprávněný vjezd do ekologické zóny.

Největší polské spediční sdružení ZMPD a Green-Zones spolupracují!

Výměna podepsaných smluv o spolupráci v centrále ZMPD ve Varšavě
Ředitel ZMPD Andrzej Lenkiewicz (vlevo) a manažer Green-Zones Bernhard Skiba (vpravo)

Berlín, 5. února 2020. Dne 5. února 2020 byla v hlavním sídle ZMPD ve Varšavě podepsána dohoda o spolupráci mezi ZMPD, největším polským spedičním sdružením a provozovateli portálu Green-Zones.
Sdružení ZMPD (Zrzeszenie Międzynarodowych Przewo Dników Drogowych) v Polsku sdružuje přes 4 000 dopravních společností a je jedinou organizací v Polsku, která je členem IRU, Mezinárodní unie silniční dopravy se sídlem v Ženevě.
Cílem spolupráce mezi ZMPD a Green-Zones je poskytnout polským dopravcům komplexní a centralizované dodávání ekologických plaket a vstupních registrací, a také aplikaci Green-Zones, která zobrazuje denní stav povolení vjezdu do evropských ekologických zón.
Díky této spolupráci se velkému počtu dopravců snižuje riziko pokut a zpoždění, která jsou důsledkem stále větších dopravních omezení v evropských městech a obcích.

Města a velké obce (komuny) zřídily 01.07.2016 tzv. ZCR a ZPA zóny (francouzských ekologických zónách). Základem je je národní tzv. Décret Crit’Air z 29.06.2016 a francouzská pravidla silničního provozu ...
1. 7. 2016 byla ve Francii zavedena ekologická známka, a to v 6 různých kategoriích/barvách. Emisní známka platí ve Francii pro všechny typy vozidel ve všech francouzských ekologických zónách ...
První ekologické zóny byly zřízeny od 01.03.2007 s cílem snížení zatížení ovzduší měst a obcí pevnými částicemi.Od roku 2018 budou následovat stálé a dočasné zóny zákazu vjezdu dieslových vozidel z důvodu stoupajících emisí oxidu dusíku ...
Grüne Plakette B MK 5653 (Guilloche)
1. 1. 2008 byla v Německu zavedena ekologická plaketa. Ekologická plaketa, nazývaná také plaketa prachových částic, je určena pro vozidla splňující normu Euro 4, která chtějí vjet do německých ekologických zón. Ekologická plaketa je závazná pro všechna víceosá vozidla v Německu ...
Ekologické zóny v Rakousku jsou závazné od 01.01.2015 pro veškerý evropský provoz nákladních automobilů. Ekologické zóny a zákazy vjezdu byly stanoveny v 6 z 9 spolkových zemí prostřednictvím zákona o emisích a ochraně ovzduší (IG-L) ze 30.09.1997 a nařízením ze 06.04.2012 ...
1.1.2015 byla v Rakousku zavedena ekologická plaketa Pickerl, a to v 6 různých kategoriích/barvách. Rakouská ekologická plaketa Pickerl platí pro všechny typy vozidel v rakouských ekologických zónách. V současnosti je povinná pro všechny užitkové vozy. Pro osobní vozidla je rakouská ekologická plaketa Pickerl zatím dobrovolná ...
Od roku 2017 jsou ve stále více belgických městech zřizovány ekologické zóny.Tyto belgické tzv. LEZ (Low Emission Zone) zóny vyžadují pro vjezd předchozí registraci každého vozidla a pro vozidla starších EURO tříd dodatečnou platbu ve formě ekologického lístku ...
Green-Zones vyvinula Registrační certifikát (REG-Certificate) pro evropské zóny životního prostředí, který potvrzuje kupujícímu, že společnost Green-Zones provedla zákonně požadovanou registraci jeho vozidla pro ekologickou zónu země ...
Dánské ekologické zóny jsou od 01.11.2011 závazné pro veškerou evropskou nákladní a autobusovou dopravu. Zákonem o ochraně ovzduší ze 14.12.2006 a předpisem ze 24.06.2011 byly stanoveny ekologické zóny ve čtyřech největších městech ...
1. 11. 2011 byla v Dánsku zavedena ekologická plaketa EcoSticker pro autobusy a nákladní vozidla splňující normu EURO 4. Plaketa EcoSticker je nutná pro vozidla nad 3,5 t, která chtějí vjet do dánských ekologických zón a neriskovat velmi vysokou pokutu ve výši 2 700 euro ...
Ve Španělsku byly ve velkých městech zavedeny ekologické zóny, do kterých mohou při nepříznivém počasí a vysokém znečištění ovzduší vjet pouze některá vozidla. V zóně s nízkými emisemi a v zóně s nulovými emisemi budou na různých místech (a parkovištích) upřednostňována elektrická a hybridní vozidla ...
Plakety Distintivo-Ambiental, které byly ve Španělsku zavedeny v roce 2017, se dělí do 4 různých kategorií. Tyto ekologické plakety platí pro všechny typy vozidel ve všech španělských ekologických zónách. Starší vozidla nedostanou žádnou plaketu a mohou mít v případě vysoce znečištěného ovzduší zakázán vjezd ...
Od roku 2008 byly v Maďarsku, zejména v Budapešti, zřízeny ekologické zóny. V závislosti na části hlavního města zde existují trvalá omezení vjezdu pro všechny typy nákladních automobilů a v případě znečištění ovzduší platí omezení pro všechny typy vozidel po celém městě ...
V hlavním městě Řecka v Aténách se nacházejí dočasné a také trvalé ekologické zóny. V určitých lichých a sudých pracovních dnech platí omezení vjezdu pro mnoho typů vozidel. Vjezd vozidel s hmotností nad 2,2 t je obecně zakázán, s výjimkou letních 10 týdnů ...
Ve dvou největších městech Norska vstupují v platnost dočasné ekologické zóny v případě špatné kvality ovzduší. V závislosti na zóně zde platí době platí od pondělí do pátku v době 06–22 hodin zákazy vjezdu téměř všech druhů vozidel pro liché a sudé značky ...
V portugalském hlavním městě v Lisabonu existují trvalé ekologické zóny, které omezují vjezd různých typů vozidel od pondělí do soboty od 7:00 do 21:00, platí různá omezení a pravidla v různých částech města ...
Ekologické zóny Praha 1 a 2 (červená/modrá zóna) byly zavedeny v roce 1999/2006 a zahrnují téměř celé centrum Prahy. Platí celkový zákaz pro vjezd autobusů a nákladních vozů tříd EURO 0-3. Vjezd autobusů a nákladních vozů EURO 4-6 je povolen pouze po předchozí registraci (4 týdny předem!) ...
Green-Zones vyvinula Registrační certifikát (REG-Certificate) pro evropské zóny životního prostředí, který potvrzuje kupujícímu, že společnost Green-Zones provedla zákonně požadovanou registraci jeho vozidla pro ekologickou zónu země Česko ...
V Nizozemsku existuje 15 ekologických zón. Většina zón je v jižní části země a byly zřízeny v letech 2007–2019. Kromě oblasti Velkého Amsterdamu je zvláště nutné zmínit přístav Rotterdam, kde je pro vjezd vyžadována předchozí registrace, aby se předešlo vysokým pokutám (vysoká peněžní pokuta) ...
Green-Zones vyvinula Registrační certifikát (REG-Certificate) pro evropské zóny životního prostředí, který potvrzuje kupujícímu, že společnost Green-Zones provedla zákonně požadovanou registraci jeho vozidla pro ekologickou zónu v Nizozemsku ...
Ve Velké Británii existuje 8 ekologických zón, které vznikly v období 2008–2019. Tři z těchto zón regulují příjezd různých typů vozidel do Londýna. Před příjezdem je zde nutná složitá registrace, aby se tím zabránilo možným velmi vysokým pokutám např. v oblasti s velmi nízkými emisemi ...
Green-Zones vyvinula Registrační certifikát (REG-Certificate) pro evropské zóny životního prostředí, který potvrzuje kupujícímu, že společnost Green-Zones provedla zákonně požadovanou registraci jeho vozidla pro ekologickou zónu ve Velké Británii ...
Ve Švédsku existuje 8 ekologických zón. Většina zón je v jižní části země a byly zřízeny v období 1995–2019 a v budoucnu budou dále rozšířeny. Ekologické zóny ve Švédsku platí nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu ...
Finsko má jedinou ekologickou zónu v hlavním městě Helsinky. Zóna je platná 24 hodin a 7 dní v týdnu, vstoupila v platnost dne 01.05.2010 a pokrývá centrum Helsinek až na jih k Hakamäentie. Zákaz vjezdu platí mimo jiné pro nákladní vozidla s délkou nad 12 metrů ...

Evropské ekologické zóny a aplikace Green-Zones

Požadavky na poskytovatele logistických služeb, komerčních přeprav a turistickou autobusovou i individuální dopravu v Evropě se stále zvyšují. Kdy, kde a jak jsou v evropských městech zaváděny ekologické zóny a jaká pravidla je potřeba při vjezdu dodržovat?
Pouhé zakoupení ekologické plakety nebo viněty v Evropě není často dostačující. Rozhodující je v mnoha případech znalost tříd jednotlivých plaket nebo vinět, které aktuálně opravňují k vjezdu do ekologické zóny, v které dny a hodiny a pro které typy vozidel je naopak třeba repsektovat zákaz vjezdu, abyste se vyhnuli vysokým pokutám. Green-Zones proto na různých internetových portálech prostřednictvím více než 40 webových stránek ve více než 20 jazycích poskytuje informace o ekologických zónách a potřebných ekologických plaketách a vinětách.

Blaue Plakette N OX 2017 (Guilloche)
V dubnu 2016 se Německo rozhodlo zavést modré plakety. Tyto plakety se týkají oxidu dusíku a mají ve spojení se zřízením modrých ekologických zón redukovat hodnoty oxidů dusíku ve městech. Ministerstvo životního prostředí však prozatím zavedení modré plakety odložilo a hledá vhodné alternativy ...
1. 1. 2015 byla v Německu zavedena E-plaketa, aby mohly být využity její přednosti při parkování a používání jízdních pruhů pro autobusy. E-plaketa je vydávána pouze elektrovozidlům neregistrovaným v Německu, aby tato vozidla mohla být srovnána s německými vozidly, která mají poznávací značku pro elektromobily ...
Zde naleznete přehled všech druhů plaket týkajících se pevných částic, oxidů dusíku, elektromobilů a CO2, které byly zavedeny národními úřady v Evropě. Vyřídíme pro Vás potřebné plakety a viněty do příslušných evropských zemí ...
Turisté a řidiči osobních automobilů používají bezplatnou Green-Zones-App pro ekologické zóny v Evropě. Pouhé zakoupení ekologické plakety nebo viněty v Evropě není často dostačující. Rozhodující je v mnoha případech znalost tříd jednotlivých plaket nebo vinět, které aktuálně opravňují k vjezdu do ekologické zóny ...
Zakázané dieselové zóny a ekologické zóny představují pro flotily nové riziko. Požadavky na logistiku a přepravu zboží, na turistickou, autobusovou i pravidelnou linkovou dopravu v Evropě se stále zvětšují. Z toho vyplývá, že některé typy ekologických zón jsou velmi nepředvídatelné, a je tedy velmi obtížné určit, zda a kdy dosáhne řidič svého cíle ...
Prachové částice a oxidy dusíku – především z dieslových motorů vozidel – jsou důvodem, proč je v Evropě stále vice ekologických zón a plaket. Kdo by chtěl vědět, jak a kde působí oxidy dusíku, kdo je za ně odpovědný a jak škodí našemu zdraví, může se podrobněji informovat zde ...
Green-Zones poskytuje na 40 evropských webových stránkách ve více než 20 jazycích informace o tématech týkajících se prachových částic/oxidů dusíku, životním prostředí a CO2, o přibývajících omezeních dopravy v evropských státech a zřizování ekologických zón   ...